Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

"Vi vill hitta en möjlighet att kunna styra blekningen"

Massafabrikerna har utmaningar som forskningsprogrammet 2018-2020 kommer att adressera. Olika studier av cellulosastruktur, kemi och egenskaper ska hjälpa forskarna med utmaningarna. Elisabet Brännvall berättar mer.

Vad ska ni forska om?

I kommande forskningsprogram lägger forskarna stor vikt vid möjligheter att öka resurseffektiviteten och förbättra processen.

- Vi siktar mot ett ökat utbyte och minskad energi- och kemikalieförbrukning vid kokning och blekning. Vi vill också få ökad förståelse för hur processparametrar påverkar utlösningen av lignin och kolhydrater från fiberväggen, så att delignifieringen kan utföras på ett mer selektivt sätt, säger Elisabet Brännvall.

Vad gäller blekning med klordioxid så vill forskarna kunna hitta en möjlighet att styra blekningen. I dagsläget styr man efter pH i vätskan efter att bleksteget är klart. Det skulle vara effektivare att hitta en egenskap på den oblekta massan in i bleksteget som påverkar blekningsförloppet, till exempel mängden funktionella grupper i massa.

- Vi kommer också att studera vad man kan göra i processen för att förbättra produktegenskaperna, både med avseende på massans kemiska sammansättning och malningsstrategier, säger Elisabet. 

Vad finns det för utmaningar?

- Utmaningen med en så väletablerad och i det stora hela välfungerande process som sulfatkokning är att det kan finnas en uppfattning om att man redan vet allt och prövat allt, men det finns alltid förbättringsmöjligheter, säger Elisabet.

Hur löser man utmaningarna?

- Med nya mätmetoder, ny kunskap och nya teorier så kan man komma en bra bit längre på vägen, säger Elisabet Brännvall.

Hon tillägger att man måste våga ifrågasätta gamla sanningar och titta från en annan synvinkel än den gamla vanliga. Med ny kunskap hoppas forskarna på att styra processen mot de egenskaper de vill ha. 

Elisabet Brännvall är ansvarig för forskningsområdet "The modern kraft pulp mill" under forskningsprogrammet 2018-2020.

Kontakt

Elisabet Brännvall
08 676 7203
Skicka e-post