Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Industriellt hybridbyggande - lösningen på klimatfrågan?

Publicerad 2016-12-05 av Tom Lindström

Klimatfrågan står i centrum när man prioriterar FoU-frågorna inom den nybildade divisionen för Bioeconomy inom RISE. 

FNs klimatpanel (IPCC) har inte helt klart insett hur stor inverkan byggprocessen (”Byggande”) har på klimatet, främst beroende på hur de olika materialen som används för byggande bidrar till klimatutsläppen. Detta beror främst på hur man presenterar de olika samhällssektorernas miljöpåverkan, man kan bildligt sett skära klimatlimpan på olika sätt.

Undertecknad (Tom Lindström) och några andra personer med anknytning till BiMaC/FPIRC (KTH) har sedan ett antal år diskuterat hybridbyggnation som ett intressant utvecklingsområde för skogsindustrin, inte enbart beroende på klimateffekterna, men framförallt beroende på att långsamväxande skogsråvaror har klara konkurrensfördelar jämfört med snabbväxande råvara inom segmentet vedkompositer/sågade trävaror och därför erbjuder intressanta utvecklingsmöjligheter för industrin.

Med hybridmaterial menas trä- cellulosabaserade material (vanligen EWP, t.ex. krysslaminat, glulam o.s.v.) tillsammans med framförallt stål, cement och glas för att maximera den totala resurseffektiviteten. Hybridisering kan ske på ett flertal strukturella nivåer från nano-, mikro- till makroskala.

Byggandets klimatpåverkan har nyligen kartlagts av IVA/Byggindustrin/ Boverket och i en rapport från IVA har man konstaterat att ”Byggande” har lika stort klimatutsläpp som från ”Boende” (uppvärmning/luftkonditionering m.m.). Eftersom klimatpanelen har konstaterat att 33% av planetens klimatutsläpp kommer från ”Boende”, så om den siffran också gäller på en global bas, så skulle byggsegmentet vara den helt dominerande delen av samhällets klimatpåverkan. Av byggandet dominerar sektorn ”Material” med hela 84% av de totala utsläppen (Boverket). Medan det i världen pågår mycket stora FoU-satsningar att minska utsläppen från ”Boende”, så finns det mycket små satsningar att minska resursåtgång och klimateffektivitet inom själva byggprocessen. 

Ett större bakgrundsarbete (kartläggning), finansierat av Troedssonfonden, har nyligen genomförts på området av en arbetsgrupp med olika bakgrund*. Forskningsfronten i Europa (Schweiz, Tyskland, Österrike), England och Kanada har kartlagts. Gruppen kan konstatera att det är nästan enbart i Mellaneuropa, som man forskar kring hybridbyggande. Industriellt byggande med t.ex. prefabricerat robotbyggande kan ses som en förutsättning för denna utveckling. Exempel på en unik forskningssatsning på robot/digitalt-byggande är Gramazio Kohler Research, ETH i Zürich. Denna satsning är vad man nu talar om som den 4:e industriella revolutionen.

Industriellt träbyggande bygger idag i stora drag på träbaserade primärhybrider, typ olika EWP-kompositer. Här finns det idag en mycket intressant utveckling med industriella entreprenörer illustrerat av Lindbäcks Bygg, Martinsson och Moelven, som blivit pionjärer på långt driven industriell prefabricering i byggande och även långt gången integration med installationsfunktioner. Stora Enso har blivit världens största tillverkare av krysslaminat och lanserar nu satsningar på industriella byggsystem till stor del baserad på komponenter av EWP. 

Nästa steg för att komma vidare med det klimatsnåla byggandet blir hybridbyggande. Inom svensk träforskning finns inga betydande satsningar på vare sig hybrid eller robotbyggande, även om båda områdena är kända av byggexpertis.  

Sammanfattningsvis blir det en utmaning för RISE och Svensk träforskning att nu skapa de forskningskluster som inte bara kan utveckla det digitaliserade industriella hybridbyggandet utan även utgöra den framtidsindustri, som verkligen kan bidra till avsevärda positiva klimateffekter och tekniskt effektivt och lönsamt byggande, och inte minst skapa nya möjligheter för Svensk Skogsindustri.

*Dr Andreas Falk, projektledare, KTH-Byggmaterial, Nippe Hylander, IVA VIII, prof. Tom Lindström, RISE, IVA VIII med en referensgrupp bestående av prof. Magnus Wålinder, Byggmaterial, prof. Charlotte Bengtsson, Skogforsk och Linnaeus Univ., Direktör Birgitta Sundblad, RISE (projektmentor),  CEO Eva Färnstrand projekt AB, IVA VIII, Tekn. Lic. Rutger Gyllenram, Chair of SIS TK 209 ”Uthålligt byggande”, Kobolde & Partners AB.