Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Bioekonomi i fokus

Publicerad 2015-07-31 av Marie Anheden

Diskussionen kring omställning till ett samhälle baserat på förnybara produkter och energi har nog ingen missat. Som forskare och projektledare ser jag också hur det stora intresset från samhällets sida genererar många utlysningar och nya möjligheter. Två lovande områden som jag jobbat en del med på sistone är tillverkning av kemikalier och drivmedel från bioråvara. Skogsindustrin med sin långa erfarenhet av hantering och upparbetning har goda möjligheter att bli en viktig spelare här.

I ett av våra pågående projekt tittar vi på s.k. intermediära biobränslen. Det handlar om hur massabruken kan ta in biomaterial bearbeta dem och sedan skicka vidare till andra industrier. Massabrukens roll blir då att hantera den råa biomassan och upparbeta den till en form som är enklare att transportera och uppgradera. Fördelen skulle vara att den befintliga infrastrukturen i massafabriken för hantering av biomassa utnyttjas med mindre tilläggsinvesteringar och att de totala kostnaderna och energibehoven för att transportera råvaror över långa avstånd minskar. Det finns flera typer av intermediärer som kan vara värt att se på och som skulle kunna uppfylla många industriers behov, allt från järn- och stålindustrin till kemikalietillverkare.

Mycket av det som forskas på idag handlar om att utnyttja lignin från massabruket till kemikalier och energiråvara samt drivmedel. Utvecklingen inom vad vi kallar Biorefining har pågått under många år, och Innventia har i högsta grad varit delaktiga i denna process. När vi nu närmar oss implementeringsfasen kan vi vara med och stötta industrin genom att till exempel verifiera prestanda för processerna och de nya produkter som tas fram. Utmaningen är hur man ska se till att ha ett högt utnyttjande av råvaran så att man får ett högt utbyte med minskade förluster av energi och material samt en hög tillgänglighet i produktionen genom processen.

Ett annat område som vi jobbar med är hur vi kan optimera dagens processer från en ekonomisk synvinkel med hjälp av olika simuleringsverktyg. Ett hett område just nu är Condition-based performance monitoring vilket innebär att man utifrån kontinuerlig analys av normala processdata kan beräkna olika godhetstal som ger ett mått på hur en process går idag jämfört med optimal drift, och att man i förlängningen kan göra en ekonomisk värdering baserat på denna information. På detta sätt kan man skaffa sig en bild av tex hur olika råvaror, driftinställningar och underhåll påverkar driften så att man maximera produktionen och minimera underhålls- och driftkostnaderna. Fördelarna är tidig detektion av reducerad verkningsgrad, stöd för proaktivt underhåll, utökat beslutsstöd för operatörerna och processingenjörerna och skapandet av en historisk databas till hjälp vid trouble shooting och driftplanering. Vårt mål är att ta fram verktyg för industrin för detta samt visualisera resultaten så att de blir enklare och snabbare att tolka.

Att jobba med de lite mer vardagliga frågorna i kundnära projekt ger oss en bättre – och nödvändig – förståelse för brukens driftssituation. Det kan handla om att hjälpa till att lösa olika driftproblem som är relaterade till den utrustning och de processer som är involverade i brukens energiförsörjning.

Genom att kombinera en hängivenhet till framtidsinriktade aktiviteter med vardagens praktiska frågor, kan forskare få bättre insikt om den teknik som kommer att leda till förbättringar i processer, nya produkter och en ökad lönsam verksamhet.

Marie Anheden

Marie Anheden är Team Leader Energy & Chemicals inom Innventias affärsområde Biorefining.