Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Om RISE Bioekonomi

Innventiakoncernens verksamhet ingår i sin helhet i division RISE Bioekonomi.

Divisionen består av enheterna Bioraffinaderi och energi, Papperstillverkning och förpackningar och Biobaserade material samt fem separata bolag; RISE PFI, RISE Processum, RISE ETC, RISE LignoDemo och RISE UK. Övriga divisioner inom RISE är Biovetenskap och material, Certifiering, ICT, Samhällsbyggnad, och Säkerhet och transport.

I den framtida cirkulära bioekonomin kan skogsbaserade, förnybara produkter ersätta många av dagens fossilbaserade. RISE är genom divisionen Bioekonomi en viktig aktör i denna riktning. Vår roll som innovationspartner spänner från regional till internationell samverkan för att lösa industrins nuvarande och framtida utmaningar.

Division Bioekonomi, med cirka 320 medarbetare, arbetar längs hela kedjan från råvara och processer till färdiga produkter, såsom trämekaniska produkter, papper, förpackningar, textilier, kolfiber, kemikalier och bränslen. Divisionens pilotanläggningar och andra testbäddar spelar en viktig roll för att skala upp processer för det framtida bioraffinaderiet.

Huvuddelen av verksamheten bedrivs i projektform inom forskningsprogram som involverar många kunder (exempelvis det treåriga forskningsprogrammet) eller i utvecklingsprojekt med enskilda kundföretag. Vi utför också många direkta uppdrag i form av analyser, provningar, testning och demonstrationer.

Divisionen är indelad i tre verksamhetsområden:

  • Bioraffinaderi och energi
  • Papperstillverkning och förpackningar
  • Biobaserade material

Utöver dessa har vi även dotterbolag:

Vi har verksamhet på ett flertal orter i Sverige samt i Norge och London.

Birgitta Sundblad om RISE Bioekonomi

Birgitta Sundblad har varit VD och koncernchef för Innventia sedan 2011 och tillträdde som divisionschef för RISE Bioekonomi den 1 juni 2016. 

– Jag ser fram emot både att bygga det starka svenska institutet RISE och en stark organisation inom divisionen RISE Bioekonomi, för att möta såväl dagens som framtidens utmaningar. Tillsammans kan vi bli en ännu viktigare spelare i färden mot den framtida cirkulära bioekonomin.

Det treåriga forskningsprogram kommer även fortsättningsvis vara en grundpelare för att tackla gemensamma frågeställningar kopplade till industrins utmaningar. Planeringen för nästa treåriga forskningsprogram som startar 2018 har nyligen inletts.

– Tack vare den nya starkare divisionen med kompletterande kompetenser i relaterade områden kommer vi att kunna erbjuda ett ännu bredare och samtidigt spetsigare program, säger Birgitta Sundblad.

Processen med att skapa det nya RISE kommer att ske successivt under de kommande åren och alla kunder som eventuellt berörs av någon del i förändringen, till exempel när det gäller avtal, kommer att informeras om detta i god tid. 

Innventia AB, med organisationsnummer 556603-1109, är nu en del av divisionen RISE Bioekonomi och finns kvar under befintligt organisationsnummer men med ett nytt namn: RISE Innventia AB.

Kontakta oss

RISE Bioekonomi (RISE Innventia AB)
08 676 70 00
Skicka e-post