Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Flygbränslen från skogsråvara fullt möjligt

Övergången från fossila drivmedel inom flygindustrin utmanas av jämförelsevis höga kostnader för biodrivmedel. Forskningsprojektet LignoJet visar nu att olja från skogsråvaran lignin skulle kunna vara ett konkurrenskraftigt alternativ för produktion av biojetbränsle.


Vid årsskiftet avslutades det svensk-brasilianska miljötekniska projektet LignoJet. Med konceptutveckling och uppskalning av nya separationsprocesser i massabruket och vidare bearbetning av lignin har projektet studerat möjligheterna att tillverka biojetbränsle av skogsråvara. Framtida flygbränslen måste baseras på förnybara, uthålliga råvaror men för att dessa ska kunna konkurrera med fossila bränslen måste de produceras kostnadseffektivt. Kostnaden är idag det främsta hindret för övergång från fossilbaserade drivmedel.

Resultaten från projektet visar att den olja som framställts från lignin ser ut att vara ett bra råmaterial för att tillverka flygbränsle. Den teknoekonomiska utvärderingen visade dessutom att produktionen med stor sannolikhet skulle kunna vara konkurrenskraftig i jämförelse med andra biojetbränslen. Projektet har valts ut som ett exempel på framgångsrika bioekonomisatsningar i katalogen "Nordic bioeconomy – 25 cases for sustainable change" som Nordiska Bioekonomipanelen lanserade den 19 januari. Katalogen är tänkt att bidra med inspiration och vägledning för den nya gemensamma nordiska bioekonomistrategin.

–Vår studie visar att biojetbränsle från skogsråvara inte bara är tekniskt möjligt utan också konkurrensmässigt. Fortfarande behövs det dock ekonomiska incitament som gör det lönsamt att satsa på förnybara och hållbara biodrivmedel, till exempel ett globalt ramverk för flyget som kompenserar för fossil användning, säger Lignojets projektledare Marie Anheden inom den nybildade divisionen RISE Bioeconomy.

Konsortiet har dragit nytta av de kompletterande kompetenserna på processkunnande från skogsråvara till biobränsle som finns inom RISE-koncernen. I kedjan ingår såväl framställning och karaktärisering av lignin som vidareförädling och analys av producerad olja. Ligninframställningen gjordes till största del i demonstrationsfabriken i Bäckhammar där tonvis med lignin kan framställas för olika ändamål. Anläggningen är på god väg att bli ett centrum för utveckling, uppskalning och demonstration av nya ligninprodukter och processer, inte minst för det lokala näringslivet i regionen. 

För att introducera den nya råvaran på marknaden krävs många steg utöver den tekniska utvecklingen. En del i projektet har därför handlat om att jämföra resultaten med befintliga standarder för jetbränslen. Man har också utvecklat en roadmap, ett slags färdplan, för hur bio-jetbränslen ska kunna demonstreras i Sverige och Brasilien. 

– I detta arbete har vi undersökt möjliga aktörer som skulle kunna delta för en värdekedja för att demonstrera att produktionen fungerar i alla led. Ett sådant samarbete mellan flera parter kring biobränslen kan även bli möjligt inom vårt kommande forskningsprogram The Bioeconomy Research Programme 2018–2020, berättar Marie Anheden.

Fakta om projektet: LignoJet koordinerades av Innventia. Övriga partners var Fibria, Karlstad Airport, LignoBoost Demo, SP Process Development och Valmet. Även Fly Green Fund, NiNa Innovation och ÅF Industry har deltagit i arbetet. Projektet löpte 2014–2016 med finansiellt stöd av Vinnova.

Fotnot: Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle. Innventias verksamhet inklusive dotterbolaget LignoBoost Demo ingår idag i division RISE Bioekonomi och SP Process Development i division RISE Biovetenskap och material.

0 Kommentarer | Visa
0 Kommentarer | Dölj

Skriv kommentar

Namn  
Kommentar  
För att undvika reklam och annat ovidkommande i kommentarsfälten ber vi dig att i bokstäver skriva vad summan av sju adderat med fem blir:

Kontakta oss

Marie Anheden
08 676 7109
Skicka e-post