Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Experter förutspår lönsam omställning av pappersindustrin

Publicerad 2014-03-17
Vikande efterfrågan på tryckpapper i kombination med en lovande framtid för nya klimatvänliga produkter driver på omställningen av pappersindustrin. Rapporten Innventia Global Outlook Papermaking Towards the Future presenterar de viktigaste trenderna och drivkrafterna för framtidens papperstillverkning.

Paul Krochak har lett arbetet med att ta fram rapporten som släpptes den 17 mars
Paul Krochak har lett arbetet med att ta fram rapporten som släpptes den 17 mars

"År 2030 förväntas moderna bioraffinaderier utgöra kärnan i många företagskluster. En väl organiserad verksamhetsstruktur har utvecklats över tid där företag som säljer bioenergi, material, kemikalier och konsumentprodukter samarbetar för att driva bioverksamhet. Det "biobaserade samhället" är äntligen en realitet. Biobaserade plaster, kemikalier och textilier står för nästan 50 procent av sina respektive marknadsandelar, och fiberbaserade material används för en mängd olika applikationer. Dessutom har utarmning av oljereserverna medfört att de traditionella leverantörerna av oljebaserade plaster, kemikalier och energi nu vänder sig till skogen för råvaror, vilket har gjort konkurrensen om skogen mer intensiv än någonsin."

Detta framtidsscenario beskrivs i Innventias nya studie Papermaking Towards the Future som presenterades den 17 mars vid ett releaseevent på Innventia. Rapporten är en kritisk analys av de viktigaste frågorna för branschen i dag och i framtiden. Baserat på expertundersökningar med 150 respondenter från 21 olika länder, intervjuer, workshops och arbetsgrupper har Innventia tillsammans med analysföretaget Kairos Future tagit fram de viktigaste drivkrafterna och trenderna för industrins utveckling mot år 2030.

Enligt de tillfrågade experterna kommer en av de största utmaningarna för industrin att vara bristen på välutbildad personal. En annan är minskad tillgång på fiberråvara då konkurrensen om råvara till andra biobaserade produkter ökar vilket skapar ett allt större behov av nya resurseffektiva produktionsprocesser.

Medan efterfrågan på tryckpapper är vikande växer marknaden för förpackningsmaterial och mjukpapper. Enligt studien har branschen goda förutsättningar att ställa om till bioraffinaderier som skulle kunna producera en rad nya produkter för det biobaserade samhället. 42 procent av respondenterna svarade att bioraffinering skulle bli den lönsammaste investeringen på tio års sikt.

- Omställningen kommer att medföra helt nya företagskonstellationer, affärsmodeller och marknadssegment. Som vi kunde se i studien visar trenden att vi går från storskalighet, att lönsamhet snarare ligger i en bred portfölj av specialiserade produkter som tillverkas i mindre kvantiteter, säger Paul Krochak som lett arbetet med Papermaking Towards the Future.

Bioraffinering och nischade produkter kommer enligt experterna att få stor uppmärksamhet inom forskningen, allra mest får nanoteknologi. Med produktutvecklingen följer en rad nya egenskaper och i undersökningen frågades om vilken egenskap hos papper som ansågs bli mest önskvärd. Högst rankades säkerhet avseende hälsa och miljö.

– Hela 34 procent av respondenterna ansåg denna egenskap viktigast. I takt med att den globala befolkningen blir högre utbildad och mer medveten, tillsammans med legala krav och direktiv, blir produktsäkerhet allt viktigare, berättar Marco Lucisano, Senior Manager, Process Solutions. 

0 Kommentarer | Visa
0 Kommentarer | Dölj

Skriv kommentar

Namn  
Kommentar  
För att undvika reklam och annat ovidkommande i kommentarsfälten ber vi dig att i bokstäver skriva vad summan av nio adderat med nio blir:

Kontakta oss

Paul Krochak
0768767372
Skicka e-post
Marco Lucisano
0768767285
Skicka e-post

Papermaking towards the future