Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

3,4 miljoner till testbäddar för nya skogsbaserade material

Publicerad 2013-12-05
Innventia har beviljats 3 400 000 kr av VINNOVA för två projekt som ska skynda på utvecklingen av nya biobaserade förnybara material. Med testbädden Svensk ligninbaserad kolfiber ökar möjligheterna att etablera lignin som råvara vid kolfibertillverkning. Även utvecklingen mot 3D-förpackningar i papper och kartong kan bli verklighet tack vare en ny förstudie vid Innventia.

Ligninfiber framställd vid Innventias nya kolfiberlaboratorium
Ligninfiber framställd vid Innventias nya kolfiberlaboratorium

Som en del i VINNOVAs satsning på utveckling av testbäddar inom miljöteknikområdet har Innventia beviljats 3 000 000 kronor till en testbädd för ligninbaserad kolfiber. Den industriella användningen av kolfiber förväntas fyrfaldigas till 2020. Kolfiberkompositer kan t ex ersätta stål i bilar och transportfordon och reducera vikten och därmed bränsleförbrukningen. Behovet av nya och icke petroleumbaserade råvaror för kolfibertillverkningen är stort. Lignin är ett biobaserat, förnyelsebart material, som i och med den nya LignoBoost-processen kommer att finnas tillgängligt i stora kvantiteter. Etableringen av en testbädd kommer att påskynda utvecklingen mot att lignin blir en etablerad råvara vid kolfibertillverkning.

– Anslaget bekräftar vår satsning på lignin som råvara till kolfiber. Inom ramen för projektet kommer vi även att ta fram underlag till en pilotfabrik för tillverkning av multifilamenta kolfiber. Tack vare det konsortium vi byggt upp av aktörer längs hela värdekedjan, från råvaruleverantörer till slutanvändare, och forskningsinstitut, har vi nu goda förutsättningar att öka tillgången på biobaserad kolfiber, säger Marie Bäckström, som leder forskningen inom bioraffinaderiprocesser och -produkter.

Utöver satsningen på en testbädd för ligninbaserad kolfiber får Innventia 400 000 kr för att utreda hur pilotanläggningen FEX kan utvecklas till testbädd för tillverkning av högtöjbara pappers- och kartongprodukter. Tanken är att i framtiden kunna testa nya tillverkningskoncept för papper som ska ha extrem töjbarhet i både maskinriktning och tvärriktning, en egenskap som gör det möjligt att ersätta en del av dagens 3D-förpackningar i plast och därmed minska mängden icke bionedbrytbara plastavfall.

– Traditionellt har papper endast använts för att tillverka förpackningar med plana ytor. Det som begränsat användningen av papper till 3D-förpackningar, d v s med krökta ytor, är avsaknaden av industriella processer för att producera pappersmaterial med hög töjbarhet i CD- riktningen. Tack vare projektet kommer vi nu att kunna utvärdera de processkoncept som finns, säger Mikael Nygårds, forskningsledare för området pappersfysik vid Innventia.

– Efter optimering kommer FEX även att kunna producera högdeformerbart papper och kartong som kan användas för att tillverka demonstratorer av 3D-förpackningar. Eftersom pilotmaskinen kan efterlikna industriella förhållanden kommer vi förhoppningsvis att kunna sänka tröskeln till industrialisering, säger Hannes Vomhoff, som leder forskningen inom pappersteknik på Innventia.

 

0 Kommentarer | Visa
0 Kommentarer | Dölj

Skriv kommentar

Namn  
Kommentar  
För att undvika reklam och annat ovidkommande i kommentarsfälten ber vi dig att i bokstäver skriva vad summan av tre adderat med två blir:

Kontakta oss

Marie Bäckström
08 676 7352
Skicka e-post
Mikael Nygårds
08 676 7193
Skicka e-post