Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Sourcepack

Sourcepack var ett program som syftar till att öka industrins beredskap och kunskap om förpackningsutveckling i ett avfallsfritt samhälle. Programmet var inriktat på påverkan på förpackningens värdekedja.

Figur över metoden och resultat för Sourcepack 2012 

Första projektet drevs under 2012 och utarbetade strategier för att möta de nya krav som kommer att ställas på förpackningar i ett avfallsfritt samhälle. Strategierna var anpassade för materialtillverkare, förpackningstillverkare och fyllare och varierar beroende på fyra framtidscenarier.

Till underlag i arbetet har information samlats om branschens förväntningar om framtiden. Projektet redovisas i två rapporter; en summerad rapport och en komplett projektrapport som finns i länkarna till höger.

Då en slutsats från 2012 års projekt var att återvinningen förväntas öka har 2013 års projekt fått en tydligare inriktning på just återvinning. Projektet hade som mål att beskriva olika återvinningsmetoders kriterier på förpackningar, kartlägga råvarukällor i samhället vid ökad materialåtervinning och slutligen beskriva effekter för materialleverantörer, konverterare respektive fyllare utifrån de fyra scenarierna. 

De fyra framtidsscenarierna

Projekten var finansierade av Intressentföreningen Packforsk.

Kontakta oss

Ann Lorentzon
08 676 7067
Skicka e-post