Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Avfallsfri stad - en nollvision i den större 1-visionen

1-visionen är strategin för en hållbar värld där vi inte konsumerar mer än vad ett jordklot kan producera. Det handlar inte om minskad tillväxt, det handlar om hållbar tillväxt där material och produkter cirkuleras och där konsumtionen av produkter växlas mot konsumtion av tjänster.

Ellen MacArthur foundation och McKinsey har visat att det finns 1000 miljarder dollar att spara årligen i det nuvarande systemet om vi växlar till hållbara affärsmodeller, dvs det handlar inte om att skjuta till pengar, det handlar om att vara resurseffektiv och ta tillvara de tillgångar vi har.
Material och energi är våra grundbegrepp. Ingendera har ett värde i sig, det är först när de används i olika sammanhang som de får ett värde. Energi utan användare och material utan funktioner har inget värde. Material och energi är ändliga resurser även om vi skulle begränsa oss till förnybar energi och biobaserade material. Jorden kan inte producera mer än en viss given volym.

Komplexa transdisciplinära frågor kräver ny kunskap och nya samarbeten. Dessa nya interdisciplinära kunskapshybrider är nya discipliner och det är viktigt att de inte ägs av gamla traditionella kompetensområden. Blir kunskapen en underdisciplin till existerande institutioner kommer kunskapen att filtreras och färgas genom dessa.

1-visionen är en global övergripande vision som behöver lokal anpassning och förankring.

Avfallsfri stad – UDI Steg 2 Samverkansprojekt

Den avfallsfria staden är en helhetsvision av den framtida staden och dess material och energiflöden ur ett nytt affärsperspektiv. En delmängd i den stora helhetsbilden är grunden för Avfallsfri stad - Samverkansprojekt.

För att kunna förstå hur staden kan medverka till en ökad resurssnålhet och samtidigt skapa förutsättningar för välstånd och tillväxt krävs en förståelse för hur resursströmmarna ser ut i dagens samhälle, hur de kan förädlas och hur de i realtid kan kontrolleras och styras.
Vidare behövs en förståelse för hur vi kan skapa slutna flöden och mervärden i den framtida staden. 

Att planera för framtidens megastäder är viktigt men det är minst lika viktigt att förstå och uppgradera dagens städer och samhällen, en majoritet av befolkningen kommer trots allt att bo i de traditionella storstäderna. 

Avfallsfri stad – Samverkansprojekt handlade om hur vi kan utnyttja staden, dess resurser och flöden, hur staden skall bli en råvarukälla, en urban gruva där resurserna, material och energi, hela tiden finns i behovsstyrda och kontrollerade flöden. En stad i jämvikt och balans.

Avfallsfri stad var ett interdisciplinärt projekt som skapar ny kunskap och lägger grunden till framtidens transdisciplinära forskning.