Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Minska kostnaderna för CO2-fångst i processindustrin

Att minska utsläppen av växthusgaser är en av de viktigaste utmaningarna i vår tid. Det fyraåriga projektet CO2stCap kommer att undersöka var och hur CO2-fångst kan tillämpas kostnadseffektivt till processindustrin. Arbetshypotesen är att kostnadsminskningar på minst 20 procent ska vara möjligt att uppnå genom partiell avskiljning och tekniska optimeringar.

The carbon capture and storage process
Klicka för större bild

Den energiintensiva processindustrin har en rad verktyg för att minska sina utsläpp av CO2: ökad användning av sol- och vindkraft samt biomassa, energieffektivitetsåtgärder, samt avskiljning och lagring av koldioxid (CCS). Projektet CO2stCap kommer att undersöka var och hur partiell CO2-fångst kan tillämpas kostnadseffektivt på utsläppsintensiv industri, med fokus på cement, papper och massa, stål och ferrolegeringar.

Projektet kommer att ta hänsyn till att enskilda anläggningar kan ha flera olika CO2-källor av varierande kvalitet, att möjligheterna till värmetillförsel skiljer sig mellan anläggningarna, och möjligheten att tillfångata från bioenergi. Projektet kommer att undersöka om riktade insatser mot de mest lämpliga CO2-källorna vid enskilda platser kan minska kostnaderna drastiskt för CO2-avskiljning. 

I processindustrin kan utnyttjande av spillvärmeenergi minska behovet av ytterligare energitillförsel, eller till och med eliminera behovet helt. Projektets arbetshypotes är att kostnadsminskningar på omkring minst 20 procent ska vara möjligt att uppnå genom att genomföra partiell avskiljning inklusive tillhörande tekniska optimeringar. Även om tillgången på spillvärme begränsas vid en viss plats, kan fångstkostnaderna sänkas. Det övergripande målet är således att föreslå en strategi för kostnadseffektiv koldioxidavskiljning för framtida CCS-system beaktande utnyttjande av spillvärme och intermittent kraftproduktion, en mer effektiv användning av biomassaresurser, olika avskiljningstekniker och optimering, samt förändrade marknadsförutsättningar.

CO2stCap löper på fyra år med finansiering från CLIMIT-Demo, Energimyndigheten och deltagande industri- och forskningspartners. Arbetet kommer att utföras av Tel-Tek (koordinator), Høgskolen i Telemark, Chalmers, Swerea MEFOS och Innventia i nära samarbete med såväl industripartners, som Elkem, SSAB, Norcem och AGA Gas, som Clobal CCS Institute och IEA Environmental Projects.

Projektet kommer att fokusera på att utveckla ett uppdaterat, kalibrerat och validerat verktyg, som bygger på Tel-Teks egenutvecklade beräkningsverktyg, för teknisk-ekonomiska analyser och kostnadsberäkning för CO2-avskiljning teknik i olika branscher. Detta kommer att underlättas genom ett nära samarbete mellan forskningsinstitutioner och partner industriföretag. Innventia har utvecklat simuleringsmodeller som byggts upp i programvaran WinGEMS för att simulera prestanda för moderna massabruk. Modellen möjliggör beräkningar av effekterna på material- och energibalanser för pappersbruket vid genomförandet av olika typer av ändringar eller vid implementering av ny utrustning och/eller materialflöden till och från bruket, som exempelvis installation av enhet för avskiljning av CO2 från en eller flera av rökgaserna från bruket. Denna information är viktig vid bedömningen av teknisk-ekonomiska effekterna av sådana ändringar.

En särskild utmaning för massabruket är att den värme som finns tillgänglig för CO2-avskiljning har en relativt hög användning och värde jämfört med andra branscher, samt att överskottsvärmen håller för låg temperatur. I projektet kommer olika sätt att övervinna denna utmaning kommer att undersökas. En ytterligare utmaning är att de ekonomiska incitamenten är oklara när det gäller avskiljning av CO2 som härstammar från biomassa, vilket är fallet inom massa- och pappersindustrin.

Kontakta oss