Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

CritMon

Critical Process condition monitoring in recovery boilers, CritMon, syftar till att vidareutveckla ett modellbaserat tillståndsövervakningsverktyg för att bland annat kunna se en kritisk temperatur för påslagstillväxt.

Ett vanligt problem i processövervakning är att kritiska parametrar inte kan mätas för att mätteknik inte finns elleratt mätinstrument inte kan placeras i önskad position. I model-based performance monitoring undviker mansådana problem genom att kombinera mätvärden med beräkning av önskad parameter. Med användning avmetoden på en processenhet kan nya trender synliggöras ifrån en stor mängd av data.

Projektet kommer att utveckla och validera modeller och metoder för model-based performance monitoring avkritisk temperatur för snabb bildning av påslag på ytor i sodapannor. Genom att övervaka den beräknade verkligatemperaturen mot den beräknade kritiska temperaturen för påslagstillväxt vid givet tillstånd är det möjligt attmedvetet driva anläggningen närmare den kritiska punkten med kontrollerad risk. På så sätt nås en högremedelverkningsgrad, högre tillgänglighet och drift närmare maxkapacitet. Resultatet blir högre CO2 neutral el- ochmassaproduktion till låg marginalkostnad.