Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

BioLi2.0 - Från lignin till biobaserade drivmedel och kemikalier

I det strategiska innovationsprojektet ”BioLi2.0 – från lignin till biobaserade drivmedel och kemikalier”, ska företag, forskningsinstitut och akademi samarbeta för att utveckla processer för framställning av drivmedel och kemikalier baserade på förnybart lignin som ersättning för fossila, petroleumbaserade produkter.

Lignin

Syfte och mål

Syftet med projektet är att företag, forskningsinstitut och akademi ska samarbeta för att utveckla processer för framställning av drivmedel och kemikalier baserade på förnybart lignin som ersättning för fossila, petroleumbaserade produkter. Ett mål för projektet är att utveckla utvalda teknologier och etablera värdekedjor för lignin samt öka den teknologiska mognadsnivån.

Utmaning

Oljeanvändningen i världen ökar stadigt. För att möta utmaningen med ökade koldioxidutsläpp krävs en ökad användning av förnyelsebara råvaror med kortare omloppstid.

Lösning

Projektet kommer förutom vidareutveckling och uppskalning av nya processer också att utvärdera tekniska och ekonomiska förutsättningar för olika värdekedjor. Projektet ska bidra till att ha en första demonstrationsanläggning, som demonstrerar en full värdekedja från lignin till slutprodukt i form av kemikalier eller drivmedel, i drift i Sverige inom fem år från projektstart.

Effekt

Utnyttjandet av lignin från skogsråvara förväntas bidra till ökad hållbarhet i det svenska samhället på många sätt:

  • Att minska koldioxidutsläpp från transportsektorn och kemiska produkter
  • Att ersätta fossilt råmaterial med förnybart material vilket bidrar till ökad hållbarhet
  • Att säkra energiförsörjning genom nyttjande av nationella resurser och råmaterial
  • Att ge nya affärsmöjligheter för de inblandade industrierna (huvudsakligen skogsindustri och petrokemisk industri i raffinaderisektorn)
  • Att potentiellt även kunna utnyttja den utvecklade tekniken för att också utnyttja andra ligninkällor från andra processer

Kontakta oss

Katarina Ohlsson
08 676 7217
Skicka e-post

Fakta

RISE Bioekonomi leder projektet.

Projektet pågår från augusti 2016 till och med december 2018

Total budget: 36 Mkr

Projektet har 23 partner från företag, forskningsinstitut och akademi i Sverige

Vinnova, Formas och Energimyndigheten samt de deltagande projektparterna inom ramen för det strategiska Innovationsprogrammet BioInnovation