Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

BioLi2.0

I det strategiska innovationsprojektet ”BioLi2.0 – från lignin till biobaserade drivmedel och kemikalier”, ska företag, forskningsinstitut och akademi samarbeta för att utveckla processer för framställning av drivmedel och kemikalier baserade på förnybart lignin som ersättning för fossila, petroleumbaserade produkter.

Lignin

Mål:
Ett mål för projektet är att utveckla utvalda teknologier och etablera värdekedjor för lignin, samt öka den teknologiska mognadsnivån, dvs. från utveckling i liten skala till demonstration av prototyp i relevant industriell miljö.

Projektet ska bidra till att ha en första demonstrationsanläggning, som demonstrerar en full värdekedja från lignin till slutprodukt i form av kemikalier eller drivmedel, i drift i Sverige inom fem år från projektstart.

Utmaning:
Projektet genomförs av 28 parter från företag, forskningsinstitut och akademi i Sverige. Projektet är uppdelat i sex delprojekt som täcker kedjor från råvara till produkter via kemisk omvandling och upprening. Projektet kommer förutom vidareutveckling och uppskalning av nya processer också att utvärdera tekniska och ekonomiska förutsättningar för olika värdekedjor.

Lösning:
Utnyttjandet av lignin från skogsråvara förväntas bidra till ökad hållbarhet i det svenska samhället på många sätt:

  • minskning av koldioxidutsläpp från transportsektorn och kemiska produkter
  • ersättning av fossilt råmaterial med förnybart material bidrar till ökad hållbarhet
  • säkrare energiförsörjning genom nyttjande av nationella resurser och råmaterial
  • nya affärsmöjligheter för de inblandade industrierna (huvudsakligen skogsindustri och petrokemisk industri i raffinaderisektorn)
  • potential att utnyttja den utvecklade tekniken för att också kunna utnyttja andra ligninkällor från andra processer

Partners:
BioLi2.0 som pågår till och med årsskiftet 2018 finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten samt de deltagande projektparterna och har en total budget om 46,9 Mkr.