Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Mäldberedning

Vid mäldberedningen utförs en rad behandlingar, som anpassar pappersmassans egenskaper efter produkttyp. För att balansera effektivitet och tillförlitlighet i processen för papperstillverkning mot slutproduktens kvalitet är mäldberedningen en avgörande optimeringsfaktor.

Innventias tekniska plattform för mäldberedning bygger på omfattande forskning med lågkoncentrationsmalning, silning, fraktionering och mätteknik kopplad on-line för mätning av fiberegenskaper såväl som erfarenheter från industriell miljö. Den kan användas för att optimera valet av råvaror, mäldsammansättning samt produktkvalitetsparametrar.

Det mäldberedningssystem, som finns i vår FEX, har utrustning av industriell storlek och kan klara att modellera de flesta industriella processkoncept.

Fraktionering och screening

Fraktionering är en enhetsoperation för separering av en fiberström i två eller flera flöden eller fraktioner på basis av fiberegenskaper. Fraktionering gör selektiv rening, behandling och användning av fraktioner möjligt, vilket kan vara användbart när flera eller skiktade produkter är aktuella.

Innventias expertis inom fraktionering sträcker sig till både sil- och hydrocyklonbaserade system. Vi kan hjälpa våra kunder att bedöma prestanda och att optimera processer. Fraktioneringssystemet vid FEX pilotanläggning gör undersökningar i industriell skala möjliga. Fraktionerad massa kan matas in i FEX pilotpappersmaskinen för att producera enskikts- eller flerskiktsprodukter under kommersiellt relevanta förhållanden. 

Malning

Lågkoncentrationsmalning är en process som fortfarande är tämligen lite förstådd trots att den varit i bruk mer än 60 år. Under de senaste 10 åren har en omfattande forskning om malning vid Innventia resulterat i en unik förståelse av dess effekter på fiberegenskaperna och hur valet av olika processalternativ påverkar malningsresultatet. Det konventionella begreppet malningsintensitet eller kantbelastning har visat sig ge en grov uppskattning av malningsbetingelserna, men är dock inte tillräckligt för att helt förklara malningsresultatet. 

Kontakta oss

Marco Lucisano
08 676 7285
Skicka e-post