Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Systemanalys och processimulering

Det är viktigt med ett systemtänkande i bioraffinaderiforskning. Med hjälp av processmodellering studerar Innventia hur nya enhetsprocesser påverkar massabrukets material- och energibalanser. Idag har våra simuleringsmodeller, förutom vatten och fiber, över 70 olika komponenter som kan följas genom hela processen i materialbalansen.

Beräkna processekonomin

Vi kan simulera implementering av nya bioraffinaderiprocesser, liksom möjligheter till integrering av processer för vidareförädling av biprodukterna med massabruket. Till exempel kan vi med modeller undersöka hur mycket lignin eller hemicellulosa som kan separeras ur svartlut under olika förutsättningar och beräkna processekonomin.

Ett verktyg för utvärdering

Processimulering, tillsammans med teknisk och ekonomisk utvärdering, är ett område som växer både inom Innventias forskning och som konsultuppdrag mot skogsindustrin. Processmodeller är mycket användbara verktyg för utvärdering av t ex kapacitetsökningar, ändringar i produktionsstrategier, ombyggnationer och alternativ för minskad miljöpåverkan.