Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Kemikalieåtervinning och oorganisk kemi

Na/S-balanser

Natrium- och svavelbalanserna är viktiga för att upprätthålla en rimlig processekonomi i sulfatmassabruket. Innventia har lång erfarenhet av att bestämma sulfatfabrikers natrium- och svavelbalanser. Detta gör vi tillsammans med kunder i såväl Europa som Nord- och Sydamerika.

Vi börjar med detaljerad provtagning av hela processen. Aktuella process- och analysdata används sedan i våra processimuleringsverktyg som kan utnyttjas för att t ex studera framtida processfall och implementering av nya enhetsprocesser. Till exempel är mängden sodapannestoft och dess sammansättning en av de viktigaste parametrarna för sulfatbrukets Na/S-balans.

Processfrämmande grundämnen (PFG) i sulfatmassabruket

Vedråvaran för med sig grundämnen som inte deltar i de önskade kemiska reaktionerna i massabruket. Ca, Mg, Mn, K, Cl, P och Si är exempel på sådana grundämnen som vi kallar processfrämmande. Alltefter deras individuella kemiska egenskaper orsakar de olika typer av problem i systemet. Graden av problem varierar med grundämne, fabrik och vedråvara.

På Innventia arbetar vi med de processfrämmande grundämnenas processkemi med målet att minimera deras negativa effekter. Ett av arbetssätten är att formulera löslighetsmodeller för problemsalter och därigenom skapa verktyg för att uppskatta effekterna av processförändringar. Denna metod är mycket användbar i processimulering och för upprättandet av sulfatbrukets materialbalanser. 

Process-foreign elements  
Processfrämmande grundämnen (PFG) kan bilda besvärliga beläggningar på processutrustningen i massabruket.

Exempel på driftproblem relaterade till PFG (processfrämmande grundämnen) där Innventia  kan vara till hjälp med att minimera och förhindra problemen:

Grundämne/förening

Negativ inverkan

Al, Si, Ca, Ba

Beläggningar, utfällningar i kokning, indunstning och blekeri

Mn

Stör blekningsprocesser, utfällningar i kokare, indunstning och massatvätt

K, Cl

Igensättningar och korrosion i sodapannan

Si,P, Al, Mg

Barlast I kalkcykeln

CO3/SO4

Avsättningar i indunstningen

N, P, Cd, Pb etc.

Miljörelaterade problem

Kontakta oss

Åsa Samuelsson
08 676 7413
Skicka e-post

Publicerat

New challenges regarding nonprocess elements in the liquor and lime cycle
Bialik M, Jensen A, Ahlroth M
Tappi J. 14(7), 421-42 (2015)

Scaling of manganese in kraft pulping process
Bialik M, Jensen A, Kulander I
2014 Tappi/Paptac International Chemical Recovery Conference, 9-12 June 2014, Tampere, Finland (2014) 

Increasing the Availability of the Kraft Pulp Mill by the Use of Process Simulation
Bialik M, Hoffstedt C, Björklund Jansson M, Samuelsson Å, Wadsborn R.
The 45th ABTCP International Pulp and Paper Congress and VII IberoAmerican Congress on Pulp and Paper Research, October, 9-11. 2012, Sao Paulo Brazil (2012)

Assessment of scaling risk in a pressurized black liquor gasification pilot plant
Bialik M, Wadsborn R, Karlholm I, Berglin N
2010 TAPPI/PAPTAC International Chemical Recovery Conference, March 29 - April 1, 2010, Williamsburg, Virginia, USA (2010)

Modeling of the solubility of different inorganic sodium salts in black liquor under varying conditions
Wadsborn R, Rådeström R
Tappi J, 8(3) pp. 9-13 (2009)

Konvertering av mesaugnar från olje- till biobränsleeldning – drifterfarenheter och modellering (in Swedish)
Wadsborn R, Berglin N, Richards T
Värmeforskrapport 1040, www.varmeforsk.se, 2007

Metal profiles in the bleach plant: modelling and mill validation
Wadsborn R, Samuelsson Å, Rådeström R, Edebo A, Lendrup H, Hedlund-Björnwall T
2005 Int. Pulp Bleaching Conference Stockholm, Sweden, June 14-16 (2005)