Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Livscykelanalys

Det är viktigt för företag att ha god kunskap om vilken påverkan på miljön som deras produkter och tjänster har. Detta för att på bästa sätt kunna arbeta aktivt för att minska miljöpåverkan.

Kunskap om helheten och delarna

På Innventia arbetar vi med livscykelanalyser (LCA) som är ett effektivt verktyg att använda vid utvärdering av en produkts eller tjänsts miljöpåverkan. I en LCA undersöks den miljöpåverkan som din produkt ger upphov till i alla led, från råvaruutvinning fram tills att produkten återvinns eller blir avfall. På detta sätt får du en helhetsbild men också kunskap om de olika delprocessernas miljöpåverkan.

Ditt företag kan därefter rikta sina åtgärder på de processer i värdekedjan som ger upphov till störst miljöpåverkan. Resultaten från en LCA kan också användas vid produktutveckling och i marknadsföring.

Resultaten från en LCA kan till exempel användas vid:

  • Utveckling av nya produkter och förbättring av existerande produkter
  • Jämförelse mellan alternativa produkter
  • Strategisk planering
  • Marknadsföring och produktinformation till konsumenter
  • Politiskt beslutsunderlag

Stor kunskap och långa erfarenhet

Innventia har kunskap om miljö, materialegenskaper, produktion, hantering och distribution av produkter med fokus på massa, papper, förpackningar och tryckt media. Med denna kunskap och långa erfarenhet har vi utfört många livscykelanalyser för företag och branschorganisationer inom material-, förpacknings- och mediabranschen. Innventia arbetar också med miljöutvärdering av produkter tillverkade av nya material och från bioraffinaderier.

Livscykelanalyser genomförs i enlighet med internationell standard ISO 14044:2006 och programvaran som används är GaBi.

Woman leaning agains a tree.

Alla aktiviteter påverkar miljön. LCA är ett effektivt verktyg att använda vid utvärdering av en produkts miljöpåverkan.

Kontakta oss

Cathrine Löfgren
08 676 7068
Skicka e-post
Malin Johansson
08 676 7025
Skicka e-post

Publicerat

Miljöbedömning av mediekanalerna papperstidskrift och Internetpublicering - svensk studie
Malin Kronqvist, Cathrine Löfgren, Michael Sturges, Anita Teleman
Innventia rapport 97

Screening environmental life cycle assessment of printed, web based and tablet e-paper newspaper
Åsa Moberg, Martin Johansson, Göran Finnveden, Alex Jonsson
KTH, TRITA-SUS Report 2007:1