Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Om Packaging & Product Protection Group

Packaging & Product Protection Group (P³G), tidigare kallat TK-Produktskydd, är ett forum för medlemmar med intresse inom gods- och produktskydd, t ex avseende förpackningsdimensionering, materialval och skadeförebyggande åtgärder i samband med transport , lagring och hantering, för såväl industri- som konsumentprodukter.

Huvudmålet för gruppen är att fungera som idégivare och kunskapsbank för dess medlemmar, att utgöra ett nätverk där information om såväl tekniska frågor som mer övergripande frågor
vad gäller förpackningsutformning och produktmiljö ges och tas. Överblick, s k 'helikoptersyn', eftersträvas. Synpunkter och diskussioner inom gruppen ska också kunna påverka inriktningen på den forskning som bedrivs inom Innventia.

Ledamöterna har bland sina uppgifter att:

 1. fungera som bollplank för den långsiktiga forskningen på området
 2. vid behov bereda och/eller ge remissvar på konkreta forskningsprojekt, forskningsansökningar etc
 3. följa upp och ge synpunkter på pågående projekt
 4. verka för resultatens spridning och utnyttjande, såväl internt som externt.

Intresseområden:

 • Beskrivning, analys, simulering och optimering av transportprocessen
 • Insamling av transport- och hanteringsdata
 • Insamling av materialdata för förpackningsmaterial, t ex stötdämpningsegenskaper och fuktskydd
 • Miljötålighetsprovning av produkt och förpackning, t ex skydd mot mekaniska och klimatologiska påkänningar
 • Utveckling och standardisering av provning och provningsmetodik
 • Sensorer, smarta förpackningar och material
 • Informationsinhämtning och informationsspridning, nationellt och internationellt

Kontakta oss

Thomas Trost
0768767087
Skicka e-post