Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Våra aktiviteter

Deltar i arbetet med Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar i egenskap av remissinstans och i samrådsmöten.

Regeringen har givit i uppdrag åt Naturvårdsverket att utreda och föreslå hur

  • ett avgiftssystem för prövning och tillsyn i fråga om förordningarna om producentansvar för förpackningar kan utformas för att Naturvårdverket ska ha möjlighet att bedriva en ändamålsenlig verksamhet
  • ett sanktionssystem kan utformas i fråga om förordningarna om producentansvar för förpackningar och
  • tillämpningsområdet för förordningarna om producentansvar för förpackningar bör utformas.

Deltog i ISO:s förpackningsprojekt "Förpackningar och miljö"

Gruppen deltar som expert i ISO-projektet som syftar till att ta fram globala standarder för förpackningar och miljö.

Omvärldsbevakning i Sverige, EU och internationellt

Näringslivsgruppen Miljöpack har en aktiv omvärldsbevakning, t.ex. genom sina medlemmar och genom medlemskap i EUROPEN, den europeiska branschorganisationen för förpackningar och miljö. Därigenom samlar vi information om och tar vi del av pågående debatt inom EU och globalt. Läs mer under fliken "Omvärldsbevakning"

Dialog mellan myndigheter och förpackningsbranschen

Regelbundna möten med till exempel Naturvårdsverket innebär att en dialog upprätthålls mellan myndighet och industri rörande krav på förpackningskonstruktion.

Medlemsutbyte av erfarenheter, information samt diskussioner

Årligen genomför gruppen seminarier om aktuella frågor. Under senaste åren har t.ex. Carbon footprint, Sustainability, ISO-standardiseringen samt förpackningsbranschens påverkan av EU:s energipolicy och framtida resursbrister behandlats.

Stöd och information till medlemmar i olika frågor

Gruppens sekretariat bistår medlemmar med rådgivning och ger löpande ut komprimerade nyhetsbrev.

Deltog i utvecklingen av Global Protocol on Packaging Sustainability

Gruppen deltog i det internationella projektet som drevs av globala dagligvarukedjor och varumärkesägare. Projektet syftade till att skapa en gemensam plattform för att diskutera och utvärdera förpackningars bidrag till hållbarhet genom värdekedjan. Miljöpacks engagemang innebär att vi i Sverige har en nationell kunskapskälla för tillämpning av systemet.

Kontakta oss

Cathrine Löfgren
08 676 7068
Skicka e-post