Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Omvärldsbevakning

Håller du dig uppdaterad om alla nya miljökrav som är på gång för förpackningar?

Många bollar rör sig idag på förpackningshimlen. Nya initiativ tas från många håll, både myndigheter och industri är aktiva. Initiativen påverkar hur förpackningar ska vara utformade för att accepteras på den internationella marknaden.

Näringslivsgruppen Miljöpack bevakar nya regler som utvecklas både i Sverige och internationellt.

Näringslivsgruppen Miljöpack omvärldsbevakar genom aktivt deltagande i utvecklingsprojekt och genom sitt kontaktnät som omfattar både svenska myndigheter och globala aktörer. Därigenom skapas möjlighet för påverkan och proaktivt agerande. Bland annat genom globala medlemsföretag som IKEA och Ericsson samlas information och olika agerande diskuteras bland medlemmarna. Genom att svenska företag på detta sätt gått ihop för att bevaka förpackningsområdet gemensamt erhålls en internationell fördel som alla medlemmar får ta del av.

Kort om några av pågående initiativ som Miljöpack bevakar:

Cirkulär ekonomi: EU:s arbete med förändringar av förpackningslagstiftningen, förpackningsdirektivet och avfallsdirektivet

Matspill: Matspill är en mycket aktuell miljöfråga, både nationellt och inom EU, som har påverkan på förpackningar.

Regeringens uppdrag åt Naturvårdsverket: om Genomförande av nytt systemen med producentansvar för förpackningar 

Väsentliga kraven: EU Kommissionen agerar nu för att medlemstater i högre grad ska tillämpa EU:s förpackningsdirektiv, då främst reglerna om förpackningskonstruktion – de s.k. väsentliga kraven.

Förbygga avfall: Baserat på initiativ av EU utvecklar nu medlemsstater strategier för att förebygga uppkomst av avfall.

Carbon Footprint: Flera detaljistkedjor och företag har satt mål för att minska sina koldioxidutsläpp. Olika system för märkning av förpackningar har diskuterats.

Kontakta oss

Cathrine Löfgren
08 676 7068
Skicka e-post