Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Naturvårdsverkets regeringsuppdrag

Naturvårdsverket arbetar nu med ett regeringsuppdrag som kommer att påverka industrin och också Miljöpacks verksamhet.

Naturvårdsverket arbetar med att ta fram förslag på hur tillsyn ska gå till när det gäller konstruktionskraven i förpackningsdirektivet. Det är sagt att det ska vara full kostnadsteckning, dvs. verksamheten ska inte täckas upp med skatteintäckter, företag kommer att få betala in en avgift i någon form.

Naturvårdsverkets regeringsuppdrag omfattar ett genomförande av ett system för producentansvar för förpackningar, Naturvårdsverket ska utreda och föreslå:

  1. Hur avgiftssystemet för prövning och tillsyn ska se ut för förordningarna om producentansvar för förpackningar
  2. Hur ett sanktionssystem för detta kan utformas och
  3. Hur tillämpningsområdet bör utformas

Miljöpacks sekretariat samverkar nu med Naturvårdsverket i denna process för medlemmarnas räkning.

Miljöpack har ett framtaget egenkontrollsystem som är ett alternativ för företagen att använda då de ska visa att deras förpackningar uppfyller de väsentliga kraven i förpackningsdirektivet. Detta system kan komma att vidareutvecklas/anpassas beroende på utkomsten av Naturvårdsverkets uppdrag.

Kontakta oss

Cathrine Löfgren
08 676 7068
Skicka e-post