Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Lagar och regler

Näringslivsgruppen Miljöpack växte fram som industrins reaktion på ökade lagar och regler inom området Förpackningar och miljö. Kunskap om området är därför en central bas i vår verksamhet.

Legala krav på att förpackningar ska vara minimerade och återvinningsbara

Svenska Förpackningsförordningen (SFS 2014:1073) implementerar de krav som EU:s förpackningsdirektiv (94/62/EG) ställer på förpackningar. Utöver insamlings och återvinningskrav som ombesörjs av Förpacknings och tidningsinsamlingen ställs även krav på hur förpackningar ska konstrueras. I EU-direktivet anges dessa krav som de väsentliga kraven och innebär:

  • Förpackningens vikt och volym ska vara begränsas till ett minimum
  • Förpackningar ska kunna återanvändas eller återvinnas/materialutnyttjas
  • Innehållet av skadliga och farliga ämnen ska minimeras

Kraven gäller alla förpackningar som sätts på den europeiska marknaden.

Sex standarder visar på överenstämmelse med kraven

Europeiska standardiseringsorganisationen CEN har tagit fram sex standarder som anger hur man kan utvärdera att en förpackning uppfyller ovanstående krav.

  • Förebyggande av avfall (SS-EN 13428:2004)
  • Återanvändning (SS-EN 13429:2004)
  • Materialåtervinning (SS-EN 13430:2004)
  • Energiutvinning (SS-EN 13431:2004)
  • Kompostering och biologisk nedbrytning (SS-EN 13432:2000)
  • Anvisningar för tillämpning av nämnda standarder (SS-EN 13427:2004)

Då dessa standarder är s.k. harmoniserade (godkända av EU-kommissionen) anses förpackningar som överensstämmer med standarderna uppfylla de väsentliga kraven i EU-direktivet.

De europeiska standarderna ligger till grund för globala standarderna SS-ISO 18601-18606 som publicerades 2013.

Miljöpack har utarbetat en guide för att utvärdera överenstämmelse

De erfarenheter som erhållits inom Miljöpacks medlemsföretag vid arbetet med standarderna har sammanställts. Dessa ligger till grund för de framtagna praktiska handledningar som beskriver hur företag effektivt kan organisera sitt utvärderingsarbete.

Kontakta oss

Cathrine Löfgren
08 676 7068
Skicka e-post