Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

IPR

Innventias patentpolicy i korta drag

Under de senaste åren har det blivit allt viktigare att förvalta immaterialrättsliga tillgångar hos både industri, institut och universitet. Immateriella tillgångar kan skyddas med patent, men kan också skyddas genom hemlighållande, profylaktisk publicering, designskydd, varumärkesskydd eller upphovsrätt.

Innventia söker patent för att skydda eller utöka uppfinningarnas värde. Uppfinningarna har antingen gjorts av Innventias anställda eller på annat sätt förvärvats av Innventia, t.ex. genom samarbete med universitet och högskolor, EU-projekt, företag eller individuella uppfinnare.

Målet är att på bästa sätt skapa mervärde, inom och för de aktiviteter som beskrivs i bolagsordningen, för att på så sätt ge våra kunder största möjliga nytta av Innventias arbete.

Att skydda idéer

Patent används för att skydda idéer och områden inom vilka Innventia bedriver – eller kan bedriva – forskning och utveckling. Dessa idéer kan sedan bli grunden till projekt med en eller flera deltagande företag. Innventia har inte som mål att bli teknologiägare eller att inneha en stor patentportfölj.

I enstaka fall kan idéerna kommersialiseras av Innventia. Därefter överförs de till företag i form av teknologi-paket eller möjligen avknoppade företag.

Om bakgrundskunskap

Äganderätten till Innventias bakgrundskunskap stannar hos Innventia.

I enstaka fall förhandlar Innventia med de företag som vill ha rätten att använda Innventias bakgrundskunskap i form av patent, licenser eller sakkunskap. Detta görs t.ex. då ett företag behöver det för att kunna dra nytta av resultaten från ett uppdrag. Licenser utfärdas då på marknadsmässiga villkor. Dessa licenser är normalt sett icke-exklusiva.

Innventias strävan är att all genererad kunskap ska vara till kommersiell nytta.

Olika policy för olika verksamheter

IPR-hanteringen är olika inom Innventias olika verksamheter.

Inom ett multi-klientuppdrag, som t.ex. ett forskningsprogram, kan deltagande företag välja att samäga ett patent, förutsatt att detta ansöks inom uppdragets tidsram. Resultat där patentansökningar inte gjorts inom uppdragets tidsram tillhör Innventia. Samtliga deltagande företag har dock rätt till icke-exklusiva licenser för användning inom deras verksamheter och företagsgrupperingar.

Inom ett singel-klientuppdrag ägs resultaten normalt sett av klienten. För individuella forskningsprojekt som är delvis offentligt finansierade regleras ägandeskapet enligt den förhandlade kontraktsmodellen, oftast enligt finansiärens rekommendationer.

Kontakta oss

Anders Engström
08 676 7371
Skicka e-post