Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Klusterforskningsprogram 2012-2014

Kärnan i Innventias verksamhet är klusterforskningsprogrammet (Cluster Research Programme). Många banbrytande processer och produkter inom skogsindustrisfären har sitt ursprung från detta. Programmet löper i treårsperioder och består för närvarande av 13 kluster.

I ett forskningskluster arbetar olika företag tillsammans för att forska om gemensamma problem och frågeställningar. Det kan exempelvis handla om hur man energieffektiviserar avvattningsprocessen vid papperstillverkning eller hur man ur restprodukter från massatillverkning utvinner förnybara kemikalier och material.

Deltagande företag tar sedan de resultat som kommer ur klustret och vidareutvecklar till egen nytta, med Innventias hjälp eller på egen hand. Genom att arbeta tillsammans om strategiskt viktiga frågor finns det dessutom goda möjligheter att erhålla offentlig finansiering för att växla upp industrins investeringar.

Utformningen av programmet

Forskningsområdena i klusterprogrammet väljs ut med stor noggrannhet. Den grundläggande tanken är att ett kluster innehåller forskning och utveckling på ett område innan implementeringsfasen eller den rena produktutvecklingen.

Klustren innehåller ofta forskning och utveckling för att ta fram ny kunskap eller att kombinera befintliga kunskaper till nya tekniska lösningar för att lösa problem eller ge nya möjligheter till effektiviseringar av processer. De kan också innefatta utveckling av demonstratorer för olika koncept av strategisk betydelse t.ex. nya produkter, material eller kemikalier eller fabriksförsök för att testa eller verifiera viktiga laboratorieresultat. Men där går gränsen för klustrets verksamhet. Implementering och produktutveckling sker utanför programmet. Ofta går enskilda deltagare i forskningsprogrammet vidare bilateralt och tar experter från Innventia till sin hjälp i genomförandefasen.

Immateriella rättigheter (IPR)

Att satsa i högriskprojekt är betydligt aptitligare om man är fler parter som delar på investeringen, men det kräver också en väl utarbetad policy för frågan om immateriella rättigheter (IPR). Innventia arbetar kontinuerligt med dessa frågor för att våra kundföretag ska känna sig trygga med att vi gör vad vi kan för att optimera chanserna för en lönsam investering.

I vårt forskningsprogram får parterna direkt tillgång till de uppfinningar som är relevanta för varje kluster och de kommer att ha möjlighet till ett direkt ägande i varje patentansökan. Målet är att ge de kundföretag som deltar i varje kluster bästa möjliga patentskydd.

Läs mer om vår IPR-strategi här.