The RISE institutes Innventia, SP and Swedish ICT have merged in order to become a stronger research and innovation partner for businesses and society.
During 2017 innventia.com will be one of several websites within RISE. Please visit ri.se for more information about RISE.
Home / About us / Om webbplatsen

Om webbplatsen

RISE arbetar enligt principen att all information och alla tjänster som publiceras på vår webbplats ska vara tillgängliga för samtliga besökare, oavsett fysiska förutsättningar eller teknik. Detta är ett kontinuerligt arbete och det finns fortfarande delar av vår webbplats som inte lever upp till alla krav.

Om Cookies

En cookie, kaka, är en textbaserad datafil som en webbplats kan begära att få spara i webbplatsbesökarens dator. Cookies används ofta för att ge besökaren tillgång till olika funktioner eller tjänster på webbplatsen. Informationen i datafilen gör det möjligt att tillgodose besökarens val på webbplatsen. Det finns två olika typer av cookies: cookies och session cookies.

RISE använder cookies för att ge besökaren tillgång till vissa funktioner för att anpassa webbsidan samt för webbstatistik. Ingen personlig information, som e-post eller namn, sparas om besökaren.

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats, se länk till höger.

Informationssäkerhetspolicy

RISE uppdrag

Vårt uppdrag är att vara ett internationellt konkurrenskraftigt industriforskningsinstitut som verkar för hållbar tillväxt i Sverige, genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse. Med uppdraget följer också en skyldighet att hantera alla typer av information på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt genom informationens hela livscykel. 

Beskrivning 

Vi ska hantera all information korrekt utan att hindra eller försvåra lärandet och samarbetet i det dagliga arbetet. För att säkerställa korrekt hantering ska all personal ha kunskap om gällande informationssäkerhetsregler. 

Vi ska hantera all information, oavsett form, så att vi lever upp till de krav vår verksamhet ställer. Likaså ska vi säkerställa att krav på informationshantering i gällande lagstiftning och krav ställda av stater, myndigheter, kunder, intressenter och medarbetare uppfylls, både med avseende på konfidentialitet, tillgänglighet, riktighet och spårbarhet. Vidare strävar vi alltid efter att hantera information inom EU/EES. 

Vi ska hantera all information på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt genom informationens hela livscykel; skapa – publicera – använda – arkivera - gallra. Alla berörda ska känna tillit till att information hanteras på ett vederbörligt sätt avseende både hantering, lagring, förvaring, spridning och destruktion, genom hela livscykeln. 

I Riktlinjer för informationsklassning inom RISE definieras klassning av konfidentialitet, tillgänglighet, riktighet och spårbarhet. 

I Riktlinjer för Informationssäkerhet inom RISE definieras krav relaterat till förväntat användande av och beskaffenhet hos RISE IT-resurser. 

Hantering av personuppgifter

Vi ska endast samla in personuppgifter som är nödvändiga och relevanta för de ändamål till vilka de samlats in. Uppgifterna ska vara korrekta och uppdaterade, samt inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas. 

Vi ska säkerställa att behandling av personuppgifter sker med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder för att personuppgifter skall skyddas mot obehörig eller otillåten förlust, förstöring eller skada.

Vi ska lagra uppgifter endast så länge som det är nödvändigt för det syfte till vilket uppgifterna samlades in eller så länge det krävs enligt speciallagstiftning, t.ex. bokföringslagen. 

Vi ska ha mål och riktlinjer för all behandling av information inklusive personuppgifter. Vi ska följa fastställda rutiner och processer avseende all behandling av personuppgifter. 

I Riktlinjer för hantering av personuppgifter inom RISE definieras specifika krav kopplat till insamling, behandling, lagring, gallring samt hantering av registerutdrag och begäran om ändring, begränsning eller radering.

Kontakta oss

Webmaster

Send mail